Povrchové úpravy plus - návrat na hlavní nabídku Pokud se zde nezobrazuje flash animace, doinstalujte přehrávač flash animací.
 Hlavní stránka   O nás   Akce   Technické listy   Vzorníky   Kontakty   Obchodní podmínky   Partneři   Nákupní košík 
   Obchodní podmínky

   Dokument "Obchodní – reklamační a dodací podmínky" je k dispozici ve formátu MS Word. ZDE

Obchodní – reklamační a dodací podmínky

Obchodní – reklamační a dodací podmínky

Zákazník se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a v souvislosti s uzavřeným internetovým obchodem tyto podmínky stvrzuje a nemá k těmto obchodním podmínkám žádné připomínky.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatel tohoto internetového obchodu, společnost Povrchové úpravy Plus, s.r.o. (dále jen prodávající), prohlašuje:
Všechny informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím internetového obchodu uvedeného na internetové adrese www.puplus.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupující bere plně na vědomí, že odstínový výsledek po aplikaci zakoupené barvy, mořidla, lazury, případně oleje, bude odpovídat elektronickému vzorníku, v míře shody vždy menší než absolutní, ačkoliv prodávající využil při tvorbě této vzorníku technicky nejpokročilejší metody snímání, a elektronického zobrazení. Všechny odstíny v elektronických vzornících jsou prezentovány tak, jak by měly vypadat při osvětlení světelným zdrojem D65 (při denním světle). Míru této shody nemůže provozovatel garantovat s ohledem na vnější neovlivnitelné faktory, jako jsou:

1.        Výběr dřeviny, případně jiného podkladu.

2.        Způsob předúpravy povrchu a technologie aplikace (zasychací časy, aplikační nástroje, aj.)

3.        Nastavení barevného modu monitoru kupujícího.

Prodávající zaručuje 100%-ní reprodukovatelnost dodávaných nátěrových hmot z hlediska barevnosti, jasu a intenzity odstínu. Kupující obdrží, na základě správně zadané objednávky, vždy totožný výrobek z hlediska v této stati vyjmenovaných parametrů. Nedodržení této podmínky prodávajícím je důvodem k reklamaci kupujícího. Kupující je však vždy povinen provést kontrolu správnosti obdržené zásilky nátěrové hmoty z hlediska barevnosti, jasu a intenzity a tedy jeho shody s referenční (předchozí) dodávkou a to ještě před započetím aplikace nátěrové hmoty na vlastní výrobek. Za druhotné škody vzniklé nedodržením této podmínky nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Konzultace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá elektronicky nebo telefonicky. V případech reklamací pak klasickou poštou, e‑mailem: puplus@puplus.cz nebo osobně v provozovně firmy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů ve formuláři (červeně vyznačeno).
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou, pokud uvede e‑mail adresu. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e‑mail adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neuzavřenou.

III. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je místo uvedené v objednávce nebo jiné domluvené po předchozí telefonické (e‑mailové) domluvě.
Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení zboží. Prodávající dodá zboží do 5 pracovních dní, nejpozději však do 10 pracovních dní (u zboží, které je dostupné v době objednávky), po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení dle čl. II, či v případě využití elektronického platebního styku po připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 14 pracovních dní u zboží, které je dostupné v době objednávky, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Při objednávce zboží, které není skladem a prodávající není schopen jej dodat zákazníkovi do stanovené lhůty, bude zákazník kontaktován a bude s ním dohodnuta doba dodání.

IV. Platební podmínky, slevy

Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek (převzetí zboží prostřednictvím přepravce), zaplatí kupující náklady spojené s přepravou, balným, příp. dobírečným stejným způsobem, jako cenu zboží. Náklady spojené s přepravou budou přesně stanoveny v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné, balné a dopravné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku. Na základě telefonické, či písemné dohody, lze platbu provést předem, převodním příkazem.
Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen ve výjimečných případech, o čemž bude kupujícího předem informovat. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

 

Dopravní náklady účtované prodávajícím:

Česká pošta nepřepravuje barvy, oleje a vosky (tekuté zásilky)!

 

Osobní odběr (kamenná prodejna ve Zlíně):            kupující platí pouze cenu zboží

Zásilková přeprava (platba předem):                        kupující platí cenu zboží + dopravné a balné
                                                              
platbu provede převodním příkazem na základě faktury
                                                               vystavené prodávajícím

Zásilková přeprava (platba“na dobírku“):                kupující platí cenu zboží + dopravné a balné + dobírečné

CENY:

Doprava Česká Pošta

(při platbě předem)

do 5 kg

do 10 kg

do 15 kg

do 20 kg

147,- Kč (vč. DPH)

174,- Kč (vč. DPH)

183,- Kč (vč. DPH)

207,- Kč (vč. DPH)

Doprava Česká Pošta

(při platbě „na dobírku“)

do 5 kg

do 10 kg

do 15 kg

do 20 kg

187,- Kč (vč. DPH)

214,- Kč (vč. DPH)

223,- Kč (vč. DPH)

247,- Kč (vč. DPH)

Doprava TOPTRANS

hmotnost zásilky
0,5 - 3.000 kg

Aktuální ceny dle přiložené tabulky.
tabulka cen přeprav

 

V. Záruka, reklamace, doklady

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se vztahují pouze na výrobní vady, nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením nebo použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. O dobu, po kterou bude reklamaci posuzovat výrobce, včetně doby na přepravu zboží, se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace mezi prodávajícím a kupujícím s tím, že první zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, nebo e-mailem, bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 5 dnů od zjištění vady. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus. Pokud toto zboží už není skladem, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Reklamace vyřizuje prodávající ve lhůtě 30 kalendářních dnů.
Upozornění: bude-li porušen originální obal, nelze již uplatňovat právo na změnu objednaného zboží! Viz ust. §u 53, odst. 7, písm. d. Občanského zákoníku.
Na dodané použité zboží se nevztahuje záruční doba ze zákona, je ho však možné vrátit, a to do 14 dnů ode dne doručení bez udání důvodu. V tomto případě bude neprodleně po doručení vrácena částka - převodem na účet, která se rovná ceně vráceného zboží; tzn. že nebude vráceno poštovné/dopravné. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Náklady na vrácení zboží (poštovné/dopravné) jsou k tíži kupujícího!

VI. Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu puplus@puplus.cz kde musí uvést znění registrace (firmy), kterou chce zrušit.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 7 dnů ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, porušil-li originální obal na zboží, které je originálním obalem chráněno.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, kdy došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Kupující uvedením své e‑mailové adresy souhlasí se zasíláním informačních emailů, které slouží k informování zákazníků.

 

 

 

Podlahy - úprava, čištění, údržba  Venkovní dřevo - oleje a vosky  Interiérové barvy - stěny, stropy  Průmyslové barvy a nátěry  Stříkací pistole a zařízení  Nátěry střech a opláštění budov 
Copyrigth Povrchové úpravy plus s.r.o 2007
Stránky vytvořil : Tomáš Nagy